سایت آلاله

لحضات خوشی را برای شما از بازدید سایتمان آرزومندیم
 جایگاه تبلیغات شما  جایگاه تبلیغات شمابيچين اوستی سنبل بيچن اوراخلار

بيچين اوستی سنبل بيچن اوراخلار

ايله بيل که زلفـــی دارار  داراخلار

شکارچيلار بئلديرچينی  سوراخلار

بيچين چيلر آيرانلارين ايچللـــــر

بيرهوشلانيب سوندان دوروب بيچللر

 

 درروزهاي گرم و سوزان فصل تابستان درميان گندم زارها كارهاي به ياد ماندني كشاورزان درهنگام برداشت گندم با داس هاي تيز كه به زلف سياه زيبارويان به هنگام شانه زدن ماه رخان روزگار برگيسوانشان تشبيه شده است ، بسيار ديدني و لذتبخش است ودرآن زمان كه انسانهاي مقاوم و تلاشگر با شورو شوق خاصي گندم هارادرو مي كنند و درميانه هاي روز اندكي استراحت كرده و سپس به كاربرداشت گندم ادامه مي دهند اگر با زاويه و ديد منطقي به اينگونه مسائل بنگريم آموختني هاي زيادي راخواهيم يافت  انسان عاقل هرگز از طبيعت و زيبايي هاي آن و انسانهايي كه صادقانه دركاشت و برداشت فعاليت مي كنند به سادگي عبور نمي كند آري دربندبند اين پديده ها حكمت هاي زيادي وجود دارد و مارا به تامل و تدبر وامي دارد اين تفكر هوشمندانه زمينه هاي اصلاح و خودسازي را فراهم مي سازد .

 

 

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

حيدر بابا سولـــی يرين دوزنده

 حيدر بابا سولـــی يرين دوزنده

بولاخ قينر چای چمين گـوزونده

بولاغ اوتی اوزه ر سويون اوزونده

گوزه ل قوشلاراوردان گليب گچللر

خلوتليوب بولاخدان سو ايچللــر

 

درسرزمين آب دارو دررودخانه ها و دردرون چمن ها ، چشمه ها جاري است و دركرانه و درون چشمه ها گياهان خاص آبي روئيده مي شود و كبوتران زيبا و رنگارنگ دركنارچشمه ها جمع مي گردد و بعداز نوشيدن آب گوراي آن به راه خود ادامه مي دهند ، كناره چشمه ها مركز تجمع كبوتران و پرندگان متنوع و زيباست ، دراين زيبائي ها نكته هاي گوناگوني وجود دارد اگرچشمان بازو ديد مثبت و سازنده اي داشته باشيم و باديدن  اين همه مناظرزيبا و مختلف واگر منبع جاري حيات خودرا با آن هم آهنگ بسازيم وچگونه زندگي كردن را از طبيعت و مناظر زيباي آن خواهيم آموخت همانگونه كه پديده هاي عالم هستي خدمات ارزنده اي را بطور رايگان و بدون دريافت هزينه اي دراختيارما قرارمي دهد ، چرا ما به همنوعان خود خدمت نكنيم چرا ما دست ازتعدي و تجاوزدرحقوق همديگربرنمي داريم و...و...

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

حيدر بابا داغين داشين سره سی

حيدر بابا داغين داشين سره سی

کهليک اوخورداليسيندا فره سی

قوزولارين آغی بوزی قره ســی

بير گئديديم  داغ دره لر اوزونی

اوخوييديم چوبان قيتر قوزونی

 

درميان كوه و سنگ و دره ها ، پرندگان زيبا و خوش آواز با آواي دل انگيز خود گوشهاي  تشنه حقيقت را به نوازش در مي آورند و درميان امواج خروشان نغمه عشق و آگاهي ، حيوانان اهلي همانند گله ي گوشفندان و بره هايي به رنگ هاي سفيد و سياه و غيره ، جايگاه خاص خودرا دارند ، اي كاش مسير كوه ها و دره هارا مي پيمودم و موسيقي زيباي محلي را (( چوبان قيترقوزوني )) زمزمه مي كردم ، زندگي روستايي اثرات خاصي برروحيه شاعر حيدربابا داشته است ، آري روستا محل سادگي و مهر و محبت است درروستا از ريا و دورنگي و دلهره و اضطراب خبري نيست چون كه اكثرمردم آن به دنبال ماديات نيستند زندگي ساده روستايي درميان فضاي گرم و صميمي طبيعت زيبا و دلنشين به مراتب اززندگي پيچيده و زجرآور شهري به جز رياو نفاق در آن چيزي وجود ندارد بهتر است .

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

داشلی بولاخ داش قومونان دولماسين

داشلی بولاخ داش قومونان دولماسين

با خـچالاری سارالماسين سولماسين

اوردان کچن آتلـی سوسوز اولماسين

دينه بولاخ خيرون اولسون آخارسان

افقلــــــره خمارخمار باخارسان

 

چشمه سنگي پرازسنگ و گل و لاي ، شن و ماسه نباشد تا باغ و باغات و گلزارها از بي آبي زرد و خشك نشوند تا اسب سواراني كه ازكنارآن چشمه سنگي عبورمي كنند تشنه و بي آب نمانند ، بگواي چشمه ي سنگي خوش بحالت كه مداوم درحال جاري شدن هستي و به افق هاي دوردست متحيرانه درحال نگاه كردن ، آري مناظرزيبا و رنگارنگ دراثر آب جاري چشمه ها بوجود مي آيند و گلهاي زيبا و رنگارنگ و كشتزارها ، باغ ها و چمن هاي متلون دركنارچشمه ها نشانه هاي بارزي از عشق و آگاهي است .

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

خزان يئلــــی يارپاقلاری توکنده

خزان يئلــــی  يارپاقلاری توکنده

بولوت داغـدان  ينيب کنده چوکنده

شيخ الاسلام گوزه ل سسين چکنده

نسگلی سوز  اورکلره ديردی

آغاشلاردا آللاها باش ايردی

 

درآن هنگام كه بادخزان برگهاي درختان را مي ريزد و ابرهاي تيره و مكدر از پشت كوه هاي سربه فلك كشيده به سوي ده روانه مي گردد و شيخ الاسلام با صداي خوش خود مشغول مناجات و اذان مي شود و حرفاي سوزناك و غصه آوري بردلها مي نشيند و درختان هم برپروردگار جهان سجده مي نهند . آري درگذر زمان همه چيز تغييرمي يابد فصل ها پشت سرهم مي آيند و مي روند فصل حزان فصل درس و عبرت است دراين فصل زيبا و دوست داشتني باچشمان خيره خود شاهد ريخته شدن برگهاي سرسبزدرختان هستيم دراين ريختن ها هشدارهاي تكان دهنده اي وجود دارد ازاين پيام ها ي عبرت انگيز بايد بهره برداري مفيد و سازنده ا ي براي خود داشته باشيم و اوقات طلائي خودرا بيهوده درمسيرهاي مهمل سپري نسازيم و هرچه كه باشد طبيعت كارخودرا انجام خواهد دادچه بخواهيم و چه نخواهيم روزي موهاي سياه و زيبايمان سفيد و خزان زده خواهد شد دراين سفيد شدنها خبرهايي هست خبرخوشي نيست ولي براي انسانهاي فعال و كوشا و درست كردار اينگونه خبرها خوش آيندو لذتبخش است واما براي اكثرماها به جز كربت و غم چيزي نيست ، تمام پديده هاي عالم هستي اعم از درختان و غيره مشغول رازو نيازبا اويند و به سوي او درحال حركت اند ، نمي دانم چرا ماانسانها درغفلت و بي خبري بسر مي بريم و ازاو غافليم و به ياد  او نيستيم راستي چرا اينگونه زندگي مي كنيم البته همه انسانها درعالم بي خبري زندگي نمي كنند ولي اكثر انسانها فاقد هدف و برنامه اند .

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

گوزياشينا باخان اولسا قان آخماز

       گوزياشينا باخان اولسا قان  آخماز 

انسان اولان  خنجـر بلينه تاخماز

اما حيف کور تودوغون بـوراخماز

بهشتمــيز جهنم اولماقدادر

ذيحجمه يز محرم اولماقدادر

 

اگركسي  به اشك چشم توجهي داشته باشد بدنبال خون ريزي نيست اگركسي انسان باشد و با اصول و معيارهاي انسانيت تربيت شده باشد بدنبال قتل و جنايت نمي گردد، اما افسوس كه جنايتكاران و خونخواران زمان هرگز دست ازجنايت و ستم برنمي دارند و آنچنان به هواي نفس و منافع زودگذردنيا چسبيده اند كه امكان رهايي براي آنها مقدورنيست ، دراين دنياي فاني بهشت نمادي از آرامش و سكون است متاسفانه ستمگران خونخواربا بهره گيري ازغفلت و ناآگاهي اكثريت مردم سلطه خودرا درهمه جا گسترش مي دهند و دنيارا به محيط ناامن و جهنم سوزناك تبديل كرده اند به جنايات تكان دهنده اي متوسل مي گردند و با اقدامات ننگين خود زندگي را براي انسانها تيره و تاركرده اند وباوجود سلطه گران غارتگر دنياروي آرامش برخود نخواهد ديد روزبه روز به دامنه ستمگري آنه افزوده مي شود و عرصه براي مظلومين و ستم ديدگان تنگ تر مي گردد كيست كه به اشك ستم ديدگان و مظلومان جهان اعتنا نمايد قساوت و بي رحمي همه جارا فراگرفته است اميدي براي رهايي ازسلطه قداره بندان روزگارنيست مگر اينكه به خود آييم و به اصل واقعي خويش برگرديم و به حسين و فلسفه شهادت او انديشه كنيم و حسيني باشيمو حسيني زندگي كنيم ، آري شاعر حيدربابا سعادت و خوشبختي بشريت را درحسين و مكتب سرخ او مي بيند و رمز موفقيت انسان را درحسيني بودن و حسيني زيستن مي داند.

 

 

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

حيدربابا شيطان بيزی آزديريب

حيدربابا شيطان بيزی آزديريب

محبتی اورکلـــردن  قازديريب

قره گونون سرنوشتين يازديريب

ساليب خلقی بيربيرينون جانينا

باريشيغی بلشديـــريب قانينا

 

شيطان برقلوب و دل هاي ما نفوذ پيدا كرده است و ماراازمسير درست منحرف نموده است و مهر و محبت را از دل ما خارج كرده است ، و سرنوشت روزهاي تيره و تاريك را براي ما نگاشته است و تمام انسانها را به جان هم انداخته است و راه هاي صلح و صفارا براي همگان مسدود كرده است ، راستي ريشه وجودي شيطان دركجاست اگر اندكي دقت كنيم همه چيز را بايد دروجود خود جستجو كنيم و زياده خواهي خود مان باعث بروز اين همه گرفتاري براي خود و جامعه شده است ، ما بخاطر رسيدن به منافع شخصي زودگذر خود دست به همه چيز مي زنيم و حتي به نزديكترين شخص خود رحم نمي كنيم و بخاطر منافع مادي خوداورا ازصحنه حذف مي كنيم با اين شيوه و روشي كه براي خود برگزيده ايم چگونه مي توانيم اصلاحاتي درجامعه بوجود آوريم و دنيائي نو بسازيم ، تمامي گرفتاري ها و سوتفاهمات كشمكش ها و خصومتها را خودمان براي خود و جامعه ساخته ايم . شاعر حيدربابا چنين هشدارمي دهد : اگر خودرا اصلاح نكنيم و به خويشتن نياييم و ازاوضاع و احوال عبرت نگيريم روزگارمان سياه و تاريك خواهد شد .

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

حيدربابا قره چمن جاداســـی

حيدربابا قره  چمن  جاداســـی

چووشلارين گله رسسی صداسی

کربلايا گئد نلرين  قاداســــی

دوشسون بو آج يولسوزلارين گوزونه

تمدنون اويدوخ يالان  سوزونـــــه

 

ازبدو خلقت بشرريا و ظاهرسازي و نفاق و دوروئي به رنگ هاي مختلف وجود داشته و دارد اين پديده منفوربراساس شرايط و اوضاع زمان ظهورمي كند و ساده لوحان و زودباوران را تحت تاثيرخودقرارمي دهد عده اي از انسان نماها بخاطر رسيدن به منافع زودگذر دنيوي خود چهره هاي متفاوتي را ازخود بروز مي دهند تا ازآب گل آلود ماهي بگيرند موضع گيري اينگونه اشخاص دردورانهاي مختلف متغيراست ، دردوران شاعر حيدربابا نجواي رشد و تمدن درگوش ها طنين افكن بود انسانهاي چاپلوس و رياكارولي دردرون توخالي زشت تمدن به خود مي گيرند و با شعارهاي دروغين به ظاهر مترقي وارد عرصه مي گردند شاعر با تيزهوشي خاص خدادادي خود به ذات خبيث اينها پي مي برد و اينهارا به جز گدايان قداره بند چيزي تلقي نمي كند و افراد مذهبي خالص را و آنهايي كه خالصانه به كربلامشرف مي شوند به اينگونه گداصفتان خونخوار و استثمارگر ترجيح مي دهد .

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

حيدربابا قــوری گولون قازلاری

حيدربابا قــوری گولون  قازلاری

کديکلرين سازاخ چالان سازلاری

کت کوشنين پاييزلاری ، يازلاری

بيرسينماما پرده سی ديرگوزومده

تک اتوروب  سير  ائديرم ئوزومده

 

قوري گل: بركه خشك ، اسم بركه بسياربزرگ درياچه مانندي است پاي گردنه معروف شبلي و كنار جاده ي تهران كه با تجمع غازها و مرغابيهاي وحشي گاهي منظره باشكوهي پيدامي كند ، چون تابستانها مقدارزيادي آب آن كم شده و عقب مي زند (بركه خشكه ) خوانده مي شود .

 

دركرانه بركه زيبا و سرسبزنشستن و به عالم رويا و خيال رفتن چقدر دلنشين و جالب است ، انگار نوشيدن جام شراب و سپس مست و بيهوش شدن ، درعالم مستي خبرهاي زيادي هست كه درعالم بيداري نيست ، گاهي اوقات آدمي را دنيايي است و درآن دنيا حالاتي است ، اين حالات خيال انگيز و روياهاي شيرين چون عسل گوارا با جملات قابل تفسيرو تبين نيست ، بايد درآن حالت باشي تا مزه آن را احساس كني ، صحراها و دشت و دمن روستايي درفصول مختلف سال مناظر زيباي خاص هرفصل را دارد پاييز روستا، بهارروستا درزمان و جاي خود زيبايي خاص خودرا دارد اين زيبايي ها اثرات بيشماري دررشد و تعالي عاشقان دارد ريشه عاشقي درهمين مكان هاي مقدس پرورش يافته و به اوج خود مي رسد .

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:5
بازدید : 0

انگیزه های خود را به طور کامل تشریح کنید!
به این نتیجه خواهید رسید که هرگز هیچ کس، کاری را کاملاً به خاطر دیگری انجام نمی دهد. تمام کارها متوجه جهت خود آدم، تمام خدمات برای خود و تمام عشق ها، عشق به خود است.
شاید بهتر باشد که به عزیزترین و نزدیک ترین کس ِ خود فکر کنید. عمیق تر حفر کنید و پی خواهید برد که کسی که شما دوست دارید، او نیست. چیزی که شما دوست دارید، احساس مطبوعی است که چنین عشقی را در شما بیدار می کند!

 آدم در نهایت، عاشق آرزوها و اشتیاق های خود است.

نویسنده :
تاریخ : 16 شهريور 1396 ساعت : 19:4
بازدید : 0

صفحات سایت

تعداد صفحات : 1279

آمار سایت

تعداد مطالب : 12785
تعداد نظرات : 3
تعداد کاربران : 1
امروز :
تعداد اعضای سایت : 1
تعداد اعضای آنلاین : 1
بازدید امروز : 281
بازدید دیروز : 268
گوگل امروز : 28
گوگل دیروز : 27
بازدید هفته : 549
بازدید ماه : 31868
بازدید سال : 158379
بازدید کل : 158379

میزکار کاربری

عضویت سریع
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور

چت باکس


نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

امکانات وب

خبرنامه وب سایت:

آخرین نظرات کاربران

آیسا
آیسا درتاریخ 1396/7/3 گفته :
معرکه ای تووووووو
خیلی عالی خیلی تمیز و شیک وبت حرف نداره
عزیزم تا حالا یه لیست جالب از متنوع ترین وبلاگ ها رو داشتی؟ می خوای ببینی؟ کافیه بهم سر بزنی. راستی من تا حالا روش های زیادی رو برای دیده شدن وبلاگم امتحان کردم.این آخری عالی بود.تو هم امتحان کن دوس نداشتی ادامه نده...
منتظرم.
سارا
سارا درتاریخ 1396/7/3 گفته :
سلام عزیز انتظار زیادی ازتون ندارم فقط دلم میخواد بهم سر بزنید و نطرتون را بگین و با هم تبادل لینک داشته باشیم منتظرم گلم
حمید
حمید درتاریخ 1396/4/8 گفته :
سلام
وبلاگ خوبی داری، به منم سر بزن